Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze oferty pracy, to prosimy podać swój adres e-mail

- polityka prywatności

Biuletyn Informacji Publicznej Obsługiwane gminy


- szukanie zaawansowane

Subsydiowane formy zatrudnienia

Zatrudnienie subsydiowane to zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 

Organizator robót lub pracodawca zatrudniający osobę w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje przez określony okres zwrot części kosztów (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, wyposażenie nowego stanowiska pracy). Z pomocy w formie zatrudnienia subsydiowanego, w różnym stopniu mogą korzystać wszystkie wymienione grupy.


 


Prace interwencyjne:

Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować prace interwencyjne.

W ich ramach pracodawcy zatrudniają bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dla kogo:

Do grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza się:

 • bezrobotnych do 25 roku życia;
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

oraz dla:

"Pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

"Pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Okres trwania prac interwencyjnych:

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.


Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 24 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. 

 

Roboty publiczne:

Kto może zostać skierowany do pracy w ramach robót publicznych:

 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

O czym warto wiedzieć:

 • skierowanie bezrobotnego na miejsce pracy poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją kandydata ze strony pracodawcy,
 • bezrobotny może podjąć pracę w ramach tej formy maksymalnie do 6 m-cy w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie,


Kontakt:

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w pokoju 30 lub telefonicznie - nr telefonu 017-788-00-64


 

© 2007 Projektowanie stron: IntraCOM