Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze oferty pracy, to prosimy podać swój adres e-mail

- polityka prywatności

Biuletyn Informacji Publicznej Obsługiwane gminy


- szukanie zaawansowane

Staż

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnienia którego działa Dyrektor PUP a Organizatorem, według programu określonego w umowie.

Przydatne informacje dla Organizatora:

Staż można zorganizować na okres nieprzekraczający 6 miesięcy dla osób będącychw szczególnej sytuacji na rynku pracy:

·  bezrobotnymi do 25. roku życia;

·  bezrobotnymi długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

·  bezrobotnymi powyżej 50. roku życia;

·  bezrobotnymi bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

·  bezrobotnymi samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;

·  bezrobotnymi, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;

·  bezrobotnymi niepełnosprawnymi.

Osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia może być skierowana na staż trwający do 12 miesięcy.

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości:

 • od dnia 01.01.2009 do 31.05.2009 - 773 zł
 • od dnia 01.06.2009 do 31.12.2009 - 791 zł
 • od 01.01.2010 - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o    promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast Organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Organizator, u którego bezrobotny odbywa staż:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu organizatorc wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez organizatora warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych:
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2013r.  poz. 674 z póź. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania  stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 142, poz. 1160)


Kontakt:

Informacje dotyczące organizacji staży możecie Państwo uzyskać osobiście w pokoju 35 oraz w pokoju 36 lub telefonicznie - nr telefonu 17 788-00-76 lub 17 788-00-73.

Informacje dotyczące warunków jakie muszą spełniać kandydaci na staż oraz weryfikacja kandydatów (wyłącznie pod warunkiem osobistego zgłoszenia się kandydata w siedzibie Urzędu) odbywa się w pokojach nr *8, 9, 10, 11* (nr tel. 17 788-00-97, 17 788-00-86, 17 788-00-67, 17 788-00-79)

© 2007 Projektowanie stron: IntraCOM